Primăria Petriș, județul Arad

Hotărârile Autorității Deliberative (2021)


Data Nr. Înrg. Denumire Inițiator
22/01/2021 9 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Petriș
18/01/2021 8 Nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Petriș a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Petriș
18/01/2021 7 Aprobarea cuantumului cotizației Consiliului Local al comunei Petriș în cadrul Asociației și mandatarea unei persoane care să voteze în numele și pe seama Consiliului Local al comunei Petriș în ședința AGA cuantumul cotizației și bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de gestionare a Deșeurilor Județul Arad pentru anul 2021
18/01/2021 6 Acceptarea ofertei de donație a imobilului în suprafață de 1000 mp, CF 304436
18/01/2021 5 Aprobarea închirierii unui spațiu aflat în proprietatea privată a comunei Petriș, județul Arad, în vederea desfășurării de activități comerciale
18/01/2021 4 Acordarea unui mandat reprezentantului Comunei Petriș, județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
05/01/2021 3 Aprobarea organigramei și a statului de funcții
05/01/2021 2 Aprobarea planului de lucrări de interes local pe anul 2021
05/01/2021 1 Actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor sl comunei Petriș
22/12/2020 50 Aprobarea documentației tehnico-economică de sinteză pentru proiectul ”Înființarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în comunele Gurasada, Burjuc și Zam, județul Hunedoara și comuna Petriș, județul Arad”
22/12/2020 49 Rectificarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2020
11/12/2020 48 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Înființarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în comunele Gurasada, Burjuc și Zam, județul Hunedoara și comuna Petriș, județul Arad”
11/12/2020 47 Modificarea listei de investiții pe anul 2020
11/12/2020 46 Rectificarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2020
11/12/2020 45 Aprobarea Raportului de reevaluare a patrimoniului domeniului public și privat al comunei Petriș
20/11/2020 44 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020, nr. 3/06.03.2020 și nr. 4/10.09.2020
20/11/2020 43 Acordarea unui mandat reprezentantului Comunei Petriș, județul Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
20/11/2020 42 Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transportul separat al deşeurilor municipale, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, din judeţul Arad, proiect gestionat de ADI-SIGD Arad — LOT 1 - ZONA 2; LOT 2- ZONA 5, avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, LOT 1 - ZONA 2; LOT 2- ZONA 5
20/11/2020 41 Actului adițional nr. 8 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor componente de operare a staţiilor care fac parte din sistemul integrat de management al deşeurilor de la nivelul Judeţului Arad, operarea Staţiilor de transfer din Bârzava, Chişineu-Criş şi Sebiş inclusiv activităţile de transport al deşeurilor reziduale la depozitul conform existent din judeţul Arad, nr. 1869/11.12.2017 - RESPINS
19/11/2020 40 Aprobarea rețelei școlare pentru anul 2021-2020
12/11/2020 39 Aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între GURASADA, BURJUC, ZAM ȘI PETRIȘ în vederea depunerii unui proiect în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8: Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale, Obiectivul specific 8.2: Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine
12/11/2020 38 Stabilirea prețului de pornire la licitație pentru vânzare masă lemnoasă pe picior către agenți economici atestați
09/11/2020 37 Modificarea listei de investiții pe anul 2020
09/11/2020 36 Desemnarea noului reprezentant legal al comunei Petriș, județul Arad în relația cu AFIR pentru implementarea proiectului ”Modernizare infrastructură rutieră în sat Roșia Nouă, comuna Petriș, județul Arad”, Măsura 1/6B, axa Leader, subMăsura 19.2
09/11/2020 35 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Petriș în cadrul consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Sabin Drăgoi Petriș
09/11/2020 34 Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Petriș
19/08/2020 33 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act Adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020 și nr. 3/06.03.2020
19/08/2020 32 Aprobarea valorii de investiție a proiectului ”Modernizare infrastructură rutieră în sat Roșia Nouă, comuna Petriș, județul Arad! precum și solicitarea unei scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului
23/07/2020 31 Rectificarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2020
21/07/2020 30 Aprobarea plății comisionului bancar pentru încasarea impozitelor și taxelor locale prin Sistemul Național electronic de plată online
26/06/2020 29 Aprobarea modificării tarifului maxim de operare a Stațiilor de transfer din Bârzava, Chișineu-Criș și Sebiș inclusiv activitățile de transport al deșeurilor reziduale la depozitul conform existent din județul Arad - PROIECT RESPINS
17/06/2020 28 Aprobarea Planului Tarifar și Analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului ”Sitem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad” - PROIECT RESPINS
16/06/2020 27 Aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv revizuit, Actul Adițional la Statul și Statutul reviziut al Asociației de Dezvoltare Comunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad
15/05/2020 26 Aprobarea implementării proiectului ”Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924
15/05/2020 25 Stabilirea prețului de pornire la licitație pentru vânzare masă lemnoasă pe picior către agenți economici atestați
04/05/2020 24 Aprobarea documentației tehnico-economică pentru investiția ”Construire și dotare cămin cultural în sat Petriș, comuna Petriș, județul Arad”
04/05/2020 23 Predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului cât și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire și dotare cămin cultural în sat Petriș, comuna Petriș, județul Arad”
14/04/2020 22 Stabilirea modului de utilizare a masei lemnoase nevalorificată la licitația organizată de Direcția Silvică Arad
30/03/2020 21 Indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale cu rata inflației de 3,8% începând cu 01 ianuarie 2020
02/03/2020 20 Aprobarea dezlipirii a două terenuri situate în extravilan, evidențiate în CF nr 302880 și CF 302389 - UAT Petriș
26/02/2020 19 Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de trasport public local nr. 750/03.12.2019 - Act Adițional la Contractul 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr 1/20.12.2019 și nr 2/21.01.2020
26/02/2020 18 Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
26/02/2020 17 Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru a vota cuantumul cotizației comunei Petriș pentru anul 2020 și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al asociației pentru anul 2020
17/02/2020 16 Aprobarea listei de investiții pe anul 2020
17/02/2020 15 Aprobarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2020
17/02/2020 14 Aprobarea contului de execuție al bugetului local și al bugetului activităților autofinanțate și venituri proprii pe anul 2019
05/02/2020 13 Aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Petriș
05/02/2020 12 Aprobarea Actului Adițional la Contractul de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad ZONA 5 și a Actului Adițional la Contractul nr. 1869/11.12.2017
05/02/2020 11 Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad, ZONA 5
17/01/2020 10 Neasumarea responsailității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor lactate, de panificație și fructe, precum și a serviciilor privind derularea măsurilor educațive aferente distribuției de lapte, produse lactate și fructe în școli
17/01/2020 9 Aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcționare prezentat strict pentru activitățile de colectare și transport al serviciului public de salubrizare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad
17/01/2020 8 Aprobarea cuantumului cotizației Consiliului Local al comunei Petriș în cadrul Asociației și mandatarea unei persoane care să voteze în numele și pe seama Consiliului Local al comunei Petriș în ședința AGA cuantumul cotizației și bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor pentru anul 2020
17/01/2020 7 Aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv reviziut, Actul Adițional la Statut și Statutul revizuit al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor
17/01/2020 6 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Petriș
17/01/2020 5 Aprobarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2020
17/01/2020 4 Aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2020
17/01/2020 3 Aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Petriș
13/01/2020 2 Mandatarea ADITPA în vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de persoane, pe raza administrativ-teritorială a ADITPA, avizarea Caietului de sarcini, Regulamentului serviciului public de transport persoane în cadrul ADITPA și aprobarea documentației de delegare a serviciului de atribuire directă CTP Arad
13/01/2020 1 Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în AGA pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului ADITPA
Data Nr. Înrg. Denumire Caracter
29/01/2021 12 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Petriș
29/01/2021 11 Aprobarea cuantumului cotizației Consiliului Local al comunei Petriș în cadrul Asociației și mandatarea unei persoane care să voteze în numele și pe seama Consiliului Local al comunei Petriș în ședința AGA cuantumul cotizației și bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de gestionare a Deșeurilor Județul Arad pentru anul 2021
29/01/2021 10 Nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Petriș a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Petriș
29/01/2021 9 Acceptarea ofertei de donație a imobilului în suprafață de 1000 mp, CF 304436
29/01/2021 8 Aprobarea închirierii unui spațiu aflat în proprietatea privată a comunei Petriș, județul Arad, în vederea desfășurării de activități comerciale
29/01/2021 7 Acordarea unui mandat reprezentantului Comunei Petriș, județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
29/01/2021 6 Aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022
29/01/2021 5 Aprobarea organigramei și a statului de funcții
29/01/2021 4 Aprobarea planului de lucrări de interes local pe anul 2021
29/01/2021 3 Actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor sl comunei Petriș
29/01/2021 2 Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința Ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 29 ianuarie 2021
29/01/2021 1 Aprobarea Procesului verbal de la ședința extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 23 decembrie 2020
23/12/2020 85 Aprobarea documentației tehnico-economică de sinteză pentru proiectul ”Înființarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în comunele Gurasada, Burjuc și Zam, județul Hunedoara și comuna Petriș, județul Arad”
23/12/2020 84 Rectificarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2020
23/12/2020 83 Aprobarea Ordinii de zi de la ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 23 decembrie 2020
23/12/2020 82 Aprobarea Procesului Verbal de la ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 13 decembrie 2020
13/12/2020 81 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Înființarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în comunele Gurasada, Burjuc și Zam, județul Hunedoara și comuna Petriș, județul Arad”
13/12/2020 80 Modificarea listei de investiții pe anul 2020
13/12/2020 79 Rectificarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2020
13/12/2020 78 Aprobarea Raportului de reevaluare a patrimoniului domeniului public și privat al comunei Petriș
13/12/2020 77 Aprobarea Ordinii de zi de la ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 13 decembrie 2020
13/12/2020 76 Aprobarea Procesului Verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 26 noiembrie 2020
26/11/2020 75 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020, nr. 3/06.03.2020 și nr. 4/10.09.2020
26/11/2020 74 Acordarea unui mandat reprezentantului Comunei Petriș, județul Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
26/11/2020 73 Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transportul separat al deşeurilor municipale, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, din judeţul Arad, proiect gestionat de ADI-SIGD Arad — LOT 1 - ZONA 2; LOT 2- ZONA 5, avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, LOT 1 - ZONA 2; LOT 2- ZONA 5
26/11/2020 72 Aprobarea Ordinii de zi de la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 26 noiembrie 2020
26/11/2020 71 Aprobarea Procesului Verbal de la ;edința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 13 noiembrie 2020
13/11/2020 70 Aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între GURASADA, BURJUC, ZAM ȘI PETRIȘ în vederea depunerii unui proiect în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8: Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale, Obiectivul specific 8.2: Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine
13/11/2020 69 Stabilirea prețului de pornire la licitație pentru vânzare masă lemnoasă pe picior către agenți economici atestați
13/11/2020 68 Modificarea listei de investiții pe anul 2020
13/11/2020 67 Desemnarea noului reprezentant legal al comunei Petriș, județul Arad în relația cu AFIR pentru implementarea proiectului ”Modernizare infrastructură rutieră în sat Roșia Nouă, comuna Petriș, județul Arad”, Măsura 1/6B, axa Leader, subMăsura 19.2
13/11/2020 66 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Petriș în cadrul consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Sabin Drăgoi Petriș
13/11/2020 65 Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Petriș
13/11/2020 64 Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 13 noiembrie 2020
13/11/2020 63 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 09 noiembrie 2020
09/11/2020 62 Alegerea viceprimarului
09/11/2020 61 Organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Petriș
09/11/2020 60 Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 09 noiembrie 2020
09/11/2020 59 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința de constituire a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 29 octombrie 2020
09/11/2020 58 Alegerea președintelui de ședință
20/08/2020 57 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act Adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020 și nr. 3/06.03.2020
20/08/2020 56 Aprobarea valorii de investiție a proiectului ”Modernizare infrastructură rutieră în sat Roșia Nouă, comuna Petriș, județul Arad! precum și solicitarea unei scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului
20/08/2020 55 Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 20 august 2020
20/08/2020 54 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința extraordinară convocată de îndată din data de 30 iulie 2020
30/07/2020 53 Rectificarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2020
30/07/2020 52 Aprobarea plății comisionului bancar pentru încasarea impozitelor și taxelor locale prin Sistemul Național electronic de plată online
30/07/2020 51 Aprobarea Ordinii de zi a Ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș
30/07/2020 50 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 30 iunie 2020
30/06/2020 49 Aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv revizuit, Actul Adițional la Statul și Statutul reviziut al Asociației de Dezvoltare Comunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad
30/06/2020 48 Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 30 iunie 2020
30/06/2020 47 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 18.05.2020
30/06/2020 46 Alegerea președintelui de ședință
18/05/2020 45 Aprobarea implementării proiectului ”Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924
18/05/2020 44 Stabilirea prețului de pornire la licitație pentru vânzare masă lemnoasă pe picior către agenți economici atestați
18/05/2020 43 Aprobarea Ordinii de zi a ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 18 mai 2020
18/05/2020 42 Aprobarea Procesului Verbal al Ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 05 mai 2020
05/05/2020 41 Aprobarea documentației tehnico-economică pentru investiția ”Construire și dotare cămin cultural în sat Petriș, comuna Petriș, județul Arad”
05/05/2020 40 Predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului cât și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire și dotare cămin cultural în sat Petriș, comuna Petriș, județul Arad”
05/05/2020 39 Aprobarea Ordinii de zi a Ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 05 mai 2020
05/05/2020 38 Aprobarea Procesului Verbal al Ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 29 aprilie 2020
29/04/2020 37 Stabilirea modului de utilizare a masei lemnoase nevalorificată la licitația organizată de Direcția Silvică Arad
29/04/2020 36 NUMĂR ANULAT
29/04/2020 35 Indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale cu rata inflației de 3,8% începând cu 01 ianuarie 2020
29/04/2020 33 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data e 04 martie 2020
29/04/2020 34 Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința Ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 29 aprilie 2020
04/03/2020 32 Aprobarea dezlipirii a două terenuri situate în extravilan, evidențiate în CF nr 302880 și CF 302389 - UAT Petriș
04/03/2020 31 Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de trasport public local nr. 750/03.12.2019 - Act Adițional la Contractul 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr 1/20.12.2019 și nr 2/21.01.2020
04/03/2020 30 Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
04/03/2020 29 Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru a vota cuantumul cotizației comunei Petriș pentru anul 2020 și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al asociației pentru anul 2020
04/03/2020 28 Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 04 martie 2020
04/03/2020 27 Aprobarea Procesului Verbal al Ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 19 februarie 2020
04/03/2020 26 Alegerea președintelui de ședință
19/02/2020 25 Aprobarea listei de investiții pe anul 2020
19/02/2020 24 Aprobarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2020
19/02/2020 23 Aprobarea contului de execuție al bugetului local și al bugetului activităților autofinanțate și venituri proprii pe anul 2019
19/02/2020 22 Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 19 februarie 2020
19/02/2020 21 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 06 februarie 2020
06/02/2020 20 Aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Petriș
06/02/2020 19 Aprobarea Actului Adițional la Contractul de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad ZONA 5 și a Actului Adițional la Contractul nr. 1869/11.12.2017
06/02/2020 18 Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad, ZONA 5
06/02/2020 17 Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința Extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 06 februarie 2020
06/02/2020 16 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința Ordinară anterioară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 27 ianuarie 2020
27/01/2020 15 Aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021
27/01/2020 14 Neasumarea responsailității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor lactate, de panificație și fructe, precum și a serviciilor privind derularea măsurilor educațive aferente distribuției de lapte, produse lactate și fructe în școli
27/01/2020 13 Aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcționare prezentat strict pentru activitățile de colectare și transport al serviciului public de salubrizare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad
27/01/2020 12 Aprobarea cuantumului cotizației Consiliului Local al comunei Petriș în cadrul Asociației și mandatarea unei persoane care să voteze în numele și pe seama Consiliului Local al comunei Petriș în ședința AGA cuantumul cotizației și bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor pentru anul 2020
27/01/2020 11 Aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv reviziut, Actul Adițional la Statut și Statutul revizuit al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor
27/01/2020 10 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Petriș
27/01/2020 9 Aprobarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2020
27/01/2020 8 Aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2020
27/01/2020 7 Aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Petriș
27/01/2020 6 Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința Ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 27 ianuarie 2020
27/01/2020 5 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința Extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 13 ianuarie 2020
13/01/2020 4 Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în AGA pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului ADITPA
13/01/2020 3 Mandatarea ADITPA în vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de persoane, pe raza administrativ-teritorială a ADITPA, avizarea Caietului de sarcini, Regulamentului serviciului public de transport persoane în cadrul ADITPA și aprobarea documentației de delegare a serviciului de atribuire directă CTP Arad
13/01/2020 2 Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 13 ianuarie 2020
13/01/2020 1 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința Extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 11 decembrie 2019