Primăria Petriș, județul Arad

Hotărârile Autorității Deliberative (2021)


Data Nr. Înrg. Denumire Inițiator
28/10/2021 51 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Petriș pentru a face parte din Comisiei de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Sabin Drăgoi Petriș, sesiunea 2021
28/10/2021 50 Aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI), a indicatorilor tehnico-economici precum și de aprobare a cheltuielilor legate de proiectul ,,Lucrări de eficientizare energetică la Școala Gimnazială Sabin Drăgoi”
28/10/2021 49 Aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI), a indicatorilor tehnico-economici precum și de aprobare a cheltuielilor legate de proiectul ,,Lucrări de eficientizare energetică la Școala Generală Sabin Drăgoi”
18/10/2021 48 Stabilirea prețului de pornire la licitație pentru vânzare masă lemnoasă pe picior către agenți economici atestați
14/10/2021 47 Modificarea listei de investiții pe anul 2021
14/10/2021 46 Rectificarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2021
06/10/2021 45 Stabilirea prețului de vânzare masă lemnoasă pe picior
06/10/2021 44 Aprobarea închirierii prin licitație publică cu ofertă a terenurilot extravilane înscrise în CF 305229 Petriș în suprafață de 97.702 mp și în CF 305228 Petriș în suprafață de 47.472 mp aflate în proprietatea privată a comunei Petriș
06/10/2021 43 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Moderinizare infrastructură rutieră în localitățile Ilteu și Seliște, comuna Petriș, județul Arad”
06/10/2021 42 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Moderinizare infrastructură rutieră în localitățile Corbești și Roșia Nouă, comuna Petriș, județul Arad”
27/09/2021 41 Aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI), a indicatorilor tehnico-economici precum și de aprobare a cheltuielilor legate de proiectul ,,Lucrări de eficientizare energetică la Școala Gimnazială Sabin Drăgoi Petriș”
27/09/2021 40 Aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI), a indicatorilor tehnico-economici precum și de aprobare a cheltuielilor legate de proiectul ,,Lucrări de eficientizare energetică la Școala Generală Sabin Drăgoi Petriș”
23/09/2021 39 Modificarea listei de investiții pe anul 2021
23/09/2021 38 Rectificarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2021
23/09/2021 37 Mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de persoane pe raza administrativ-teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
24/08/2021 36 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transpoprt public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019
24/08/2021 35 Stabilirea prețului de pornire la licitație pentru vânzare masă lemnoasă pe picior către agenți economici atestați
24/08/2021 34 Aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție nr. 345/01.09.2020 de la FNGCIMM IFN în valoare de 195.657,00 lei în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 195.657,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat ,,Modernizare infrastructură rutieră în sat Roșia Nouă, comuna Petriș, județul Arad”
04/08/2021 33 Stabilirea prețului pentru vânzare masă lemnoasă către Școala Gimnazială ”Sabil Drăgoi” din Petriș
04/08/2021 32 Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Petriș nr. 61/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Petriș
22/07/2021 31 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Petriș, în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
19/07/2021 30 Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Dobrița Ovidiu-Zian-Ionel
19/07/2021 29 Aprobarea primei înscrieri în CF a imobilului din comuna Petriș, sat Ilteu, nr. 166, nr. top 166-167/a.1-1, în proprietatea privată a comunei Petriș
23/06/2021 28 Aprobarea cuantumului unor compensații acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul SVSU
17/06/2021 27 Aprobarea de măsurători în vederea actualizării datelor unor imobile situate în sat Corbești, comuna Petriș, județul Arad
03/06/2021 26 Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transportul separat al deşeurilor municipale, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, din judeţul Arad, proiect gestionat de ADI-SIGD Arad — LOT 1 - ZONA 2; LOT 2- ZONA 5, avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, LOT 1 - ZONA 2; LOT 2- ZONA 5
03/06/2021 25 Aprobarea primei înscrieri în CF a loturilor NMS3437/2, teren proprietate privată a UAT Petriș precum și a De 3445/1 care aparține domeniului public al comunei Petriș
21/05/2021 24 Stabilirea prețului de pornire la licitație pentru vânzare masă lemnoasă pe picior către agenți economici atestați
07/05/2021 23 Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Petriș pentru perioada 2021-2027
07/05/2021 22 Înscrierea dreptului de proprietate asupra terenului în suprafață de 10 000 mp, înscris în CF 304436, Petriș, în domeniul privat al comunei Petriș, județ Arad
07/05/2021 21 Înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Petriș, județul Arad
14/04/2021 20 Aprobarea cuantumului și numărului de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Petriș, județ Arad
06/04/2021 19 Aprobarea listei de investiții pe anul 2021
29/03/2021 17 Aprobarea contului de execuție al bugetului local și al bugetului activelor autofinanțate și venituri proprii pe anul 2020
24/03/2021 16 Stabilirea impozitelor, taxelor locale și a taxelor speciale începând cu 01 ianuarie 2022, precum și aprobarea Regulamentului de adoptare a taxelor speciale la nivelul comunei Petriș, județ Arad
24/03/2021 15 Stabilirea prețului de pornire la licitație pentru vânzare masă lemnoasă pe picior către agenți economici atestați
16/03/2021 14 Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru a vota cuantumul cotizației comunei Petriș pentru anul 2021 și proiectul Bugetului de venituri și Cheltuieli al asociației pe anul 2021
16/03/2021 13 Aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor lactate, de panificație și fructe, precum și a serviciilor privind derularea măsurilor educative, aferente programului pentru școli al României, pentru anii școlari 2021-2022, 2022-2023
17/02/2021 12 Constituirea Grupului de Lucru propriu în vederea identificării și gestionării așezărilor informale
17/02/2021 11 Revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Petriș nr. 7/2019 privind introducerea contribuției pentru economia circulară în tariful încasat de către operatorul de salubrizare desemnat
17/02/2021 10 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Petrișîn Adunarea Generală a Asociaților în vederea aprobării modificării Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local nr. 750/03.12.2019, Act Adițional nr. 1/2019, nr. 2/2020, nr. 3/2020, nr. 4/2020, nr. 5/2020
22/01/2021 9 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Petriș
18/01/2021 8 Nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Petriș a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Petriș
18/01/2021 7 Aprobarea cuantumului cotizației Consiliului Local al comunei Petriș în cadrul Asociației și mandatarea unei persoane care să voteze în numele și pe seama Consiliului Local al comunei Petriș în ședința AGA cuantumul cotizației și bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de gestionare a Deșeurilor Județul Arad pentru anul 2021
18/01/2021 6 Acceptarea ofertei de donație a imobilului în suprafață de 1000 mp, CF 304436
18/01/2021 5 Aprobarea închirierii unui spațiu aflat în proprietatea privată a comunei Petriș, județul Arad, în vederea desfășurării de activități comerciale
18/01/2021 4 Acordarea unui mandat reprezentantului Comunei Petriș, județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
05/01/2021 3 Aprobarea organigramei și a statului de funcții
05/01/2021 2 Aprobarea planului de lucrări de interes local pe anul 2021
05/01/2021 1 Actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor sl comunei Petriș
Data Nr. Înrg. Denumire Caracter
29/10/2021 82 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Petriș pentru a face parte din Comisiei de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Sabin Drăgoi Petriș, sesiunea 2021 normativ
29/10/2021 81 Aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI), a indicatorilor tehnico-economici precum și de aprobare a cheltuielilor legate de proiectul ,,Lucrări de eficientizare energetică la Școala Gimnazială Sabin Drăgoi”
29/10/2021 80 Aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI), a indicatorilor tehnico-economici precum și de aprobare a cheltuielilor legate de proiectul ,,Lucrări de eficientizare energetică la Școala Generală Sabin Drăgoi”
29/10/2021 79 Aprobarea Ordinii de zi de la ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 29 octombrie 2021 normativ
29/10/2021 78 Aprobarea Procesului Verbal de la ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 18 octombrie 2021 normativ
18/10/2021 77 Stabilirea prețului de pornire la licitație pentru vânzare masă lemnoasă pe picior către agenți economici atestați normativ
18/10/2021 76 Modificarea listei de investiții pe anul 2021 normativ
18/10/2021 75 Rectificarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2021 normativ
18/10/2021 74 Aprobarea Ordinii de zi de la ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Petriș normativ
18/10/2021 73 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 08 octombrie 2021 normativ
08/10/2021 72 Stabilirea prețului de vânzare masă lemnoasă pe picior normativ
08/10/2021 71 Aprobarea închirierii prin licitație publică cu ofertă a terenurilot extravilane înscrise în CF 305229 Petriș în suprafață de 97.702 mp și în CF 305228 Petriș în suprafață de 47.472 mp aflate în proprietatea privată a comunei Petriș normativ
08/10/2021 70 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Moderinizare infrastructură rutieră în localitățile Ilteu și Seliște, comuna Petriș, județul Arad” normativ
08/10/2021 69 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Moderinizare infrastructură rutieră în localitățile Corbești și Roșia Nouă, comuna Petriș, județul Arad” normativ
08/10/2021 68 Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș
28/09/2021 67 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 28 septembrie 2021 normativ
28/09/2021 66 Aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI), a indicatorilor tehnico-economici precum și de aprobare a cheltuielilor legate de proiectul ,,Lucrări de eficientizare energetică la Școala Gimnazială Sabin Drăgoi Petriș”
28/09/2021 65 Aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI), a indicatorilor tehnico-economici precum și de aprobare a cheltuielilor legate de proiectul ,,Lucrări de eficientizare energetică la Școala Generală Sabin Drăgoi Petriș” normativ
28/09/2021 64 Modificarea listei de investiții pe anul 2021 normativ
28/09/2021 63 Rectificarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2021 normativ
28/09/2021 62 Mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de persoane pe raza administrativ-teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad normativ
28/09/2021 61 Atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Petriș normativ
28/09/2021 60 Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 28 septembrie 2021 normativ
28/09/2021 59 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 25 august 2021 normativ
25/08/2021 58 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transpoprt public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019 normativ
25/08/2021 57 Stabilirea prețului de pornire la licitație pentru vânzare masă lemnoasă pe picior către agenți economici atestați normativ
25/08/2021 56 Aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție nr. 345/01.09.2020 de la FNGCIMM IFN în valoare de 195.657,00 lei în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 195.657,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat ,,Modernizare infrastructură rutieră în sat Roșia Nouă, comuna Petriș, județul Arad” normativ
25/08/2021 55 Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 25.08.2021 normativ
25/08/2021 54 Aprobarea Procesului verbal de la Ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 10 august 2021 normativ
10/08/2021 53 Stabilirea prețului pentru vânzare masă lemnoasă către Școala Gimnazială ”Sabil Drăgoi” din Petriș normativ
10/08/2021 52 Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Petriș nr. 61/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Petriș normativ
10/08/2021 51 Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința Ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 10 august 2021 normativ
10/08/2021 50 Aprobarea Procesului verbal de la Ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 23 iulie 2021 normativ
10/08/2021 49 Alegerea președintelui de ședință normativ
23/07/2021 48 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Petriș, în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad normativ
23/07/2021 47 Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Dobrița Ovidiu-Zian-Ionel individual
23/07/2021 46 Aprobarea primei înscrieri în CF a imobilului din comuna Petriș, sat Ilteu, nr. 166, nr. top 166-167/a.1-1, în proprietatea privată a comunei Petriș normativ
23/07/2021 45 Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 23 iulie 2021 normativ
23/07/2021 44 Aprobarea Procesului verbal de la Ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 24 iunie 2021 normativ
24/06/2021 40 Aprobarea primei înscrieri în CF a loturilor NMS3437/2, teren proprietate privată a UAT Petriș precum și a De 3445/1 care aparține domeniului public al comunei Petriș
24/06/2021 43 Aprobarea cuantumului unor compensații acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul SVSU normativ
24/06/2021 42 Aprobarea de măsurători în vederea actualizării datelor unor imobile situate în sat Corbești, comuna Petriș, județul Arad normativ
24/06/2021 41 Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transportul separat al deşeurilor municipale, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, din judeţul Arad, proiect gestionat de ADI-SIGD Arad — LOT 1 - ZONA 2; LOT 2- ZONA 5, avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, LOT 1 - ZONA 2; LOT 2- ZONA 5 normativ
24/06/2021 39 Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Petriș pentru perioada 2021-2027 normativ
24/06/2021 38 Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 24 iunie 2021 normativ
24/06/2021 37 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 27 mai 2021 normativ
27/05/2021 35 Înscrierea dreptului de proprietate asupra terenului în suprafață de 10 000 mp, înscris în CF 304436, Petriș, în domeniul privat al comunei Petriș, județ Arad normativ
27/05/2021 34 Înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Petriș, județul Arad normativ
27/05/2021 33 Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 27 mai 2021 normativ
27/05/2021 32 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 21 aprilie 2021 normativ
27/05/2021 31 Alegerea președintelui de ședință normativ
27/05/2021 36 Stabilirea prețului de pornire la licitație pentru vânzare masă lemnoasă pe picior către agenți economici atestați normativ
21/04/2021 30 Aprobarea cuantumului și numărului de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Petriș, județ Arad normativ
21/04/2021 29 Aprobarea listei de investiții pe anul 2021 normativ
21/04/2021 28 Aprobarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2021 normativ
21/04/2021 27 Aprobarea contului de execuție al bugetului local și al bugetului activelor autofinanțate și venituri proprii pe anul 2020 normativ
21/04/2021 26 Stabilirea impozitelor, taxelor locale și a taxelor speciale începând cu 01 ianuarie 2022, precum și aprobarea Regulamentului de adoptare a taxelor speciale la nivelul comunei Petriș, județ Arad normativ
21/04/2021 25 Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 21 aprilie 2021 normativ
21/04/2021 24 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 26 martie 2021 normativ
26/03/2021 23 Stabilirea prețului de pornire la licitație pentru vânzare masă lemnoasă pe picior către agenți economici atestați normativ
26/03/2021 22 Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru a vota cuantumul cotizației comunei Petriș pentru anul 2021 și proiectul Bugetului de venituri și Cheltuieli al asociației pe anul 2021 normativ
26/03/2021 21 Aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor lactate, de panificație și fructe, precum și a serviciilor privind derularea măsurilor educative, aferente programului pentru școli al României, pentru anii școlari 2021-2022, 2022-2023 normativ
26/03/2021 20 Aprobarea Ordinii de zi de la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 26.03.2021 normativ
26/03/2021 19 Aprobarea Procesului verbal de la Ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 25.02.2021 normativ
25/02/2021 18 Constituirea Grupului de Lucru propriu în vederea identificării și gestionării așezărilor informale normativ
25/02/2021 17 Revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Petriș nr. 7/2019 privind introducerea contribuției pentru economia circulară în tariful încasat de către operatorul de salubrizare desemnat normativ
25/02/2021 16 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Petrișîn Adunarea Generală a Asociaților în vederea aprobării modificării Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local nr. 750/03.12.2019, Act Adițional nr. 1/2019, nr. 2/2020, nr. 3/2020, nr. 4/2020, nr. 5/2020 normativ
25/02/2021 15 Aprobarea Ordinii de zi de la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 25.02.2021 normativ
25/02/2021 14 Aprobarea Procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 29.01.2021 normativ
25/02/2021 13 Alegerea președintelui de ședință normativ
29/01/2021 12 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Petriș
29/01/2021 11 Aprobarea cuantumului cotizației Consiliului Local al comunei Petriș în cadrul Asociației și mandatarea unei persoane care să voteze în numele și pe seama Consiliului Local al comunei Petriș în ședința AGA cuantumul cotizației și bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de gestionare a Deșeurilor Județul Arad pentru anul 2021
29/01/2021 10 Nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Petriș a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Petriș
29/01/2021 9 Acceptarea ofertei de donație a imobilului în suprafață de 1000 mp, CF 304436
29/01/2021 8 Aprobarea închirierii unui spațiu aflat în proprietatea privată a comunei Petriș, județul Arad, în vederea desfășurării de activități comerciale
29/01/2021 7 Acordarea unui mandat reprezentantului Comunei Petriș, județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
29/01/2021 6 Aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022
29/01/2021 5 Aprobarea organigramei și a statului de funcții
29/01/2021 4 Aprobarea planului de lucrări de interes local pe anul 2021
29/01/2021 3 Actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor sl comunei Petriș
29/01/2021 2 Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința Ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 29 ianuarie 2021
29/01/2021 1 Aprobarea Procesului verbal de la ședința extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 23 decembrie 2020