Primăria Petriș, județul Arad

Hotărârile Autorității Deliberative (2020)


  19/11/2020 40. Aprobarea rețelei școlare pentru anul 2021-2020

  12/11/2020 39. Aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între GURASADA, BURJUC, ZAM ȘI PETRIȘ în vederea depunerii unui proiect în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8: Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale, Obiectivul specific 8.2: Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine

  12/11/2020 38. Stabilirea prețului de pornire la licitație pentru vânzare masă lemnoasă pe picior către agenți economici atestați

  09/11/2020 37. Modificarea listei de investiții pe anul 2020

  09/11/2020 36. Desemnarea noului reprezentant legal al comunei Petriș, județul Arad în relația cu AFIR pentru implementarea proiectului ”Modernizare infrastructură rutieră în sat Roșia Nouă, comuna Petriș, județul Arad”, Măsura 1/6B, axa Leader, subMăsura 19.2

  09/11/2020 35. Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Petriș în cadrul consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Sabin Drăgoi Petriș

  09/11/2020 34. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Petriș

  19/08/2020 33. Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act Adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020 și nr. 3/06.03.2020

  19/08/2020 32. Aprobarea valorii de investiție a proiectului ”Modernizare infrastructură rutieră în sat Roșia Nouă, comuna Petriș, județul Arad! precum și solicitarea unei scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului

  23/07/2020 31. Rectificarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2020

  21/07/2020 30. Aprobarea plății comisionului bancar pentru încasarea impozitelor și taxelor locale prin Sistemul Național electronic de plată online

  26/06/2020 29. Aprobarea modificării tarifului maxim de operare a Stațiilor de transfer din Bârzava, Chișineu-Criș și Sebiș inclusiv activitățile de transport al deșeurilor reziduale la depozitul conform existent din județul Arad - PROIECT RESPINS

  17/06/2020 28. Aprobarea Planului Tarifar și Analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului ”Sitem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad” - PROIECT RESPINS

  16/06/2020 27. Aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv revizuit, Actul Adițional la Statul și Statutul reviziut al Asociației de Dezvoltare Comunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad

  15/05/2020 26. Aprobarea implementării proiectului ”Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924

  15/05/2020 25. Stabilirea prețului de pornire la licitație pentru vânzare masă lemnoasă pe picior către agenți economici atestați

  04/05/2020 24. Aprobarea documentației tehnico-economică pentru investiția ”Construire și dotare cămin cultural în sat Petriș, comuna Petriș, județul Arad”

  04/05/2020 23. Predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului cât și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire și dotare cămin cultural în sat Petriș, comuna Petriș, județul Arad”

  14/04/2020 22. Stabilirea modului de utilizare a masei lemnoase nevalorificată la licitația organizată de Direcția Silvică Arad

  30/03/2020 21. Indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale cu rata inflației de 3,8% începând cu 01 ianuarie 2020

  02/03/2020 20. Aprobarea dezlipirii a două terenuri situate în extravilan, evidențiate în CF nr 302880 și CF 302389 - UAT Petriș

  26/02/2020 19. Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de trasport public local nr. 750/03.12.2019 - Act Adițional la Contractul 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr 1/20.12.2019 și nr 2/21.01.2020

  26/02/2020 18. Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

  26/02/2020 17. Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru a vota cuantumul cotizației comunei Petriș pentru anul 2020 și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al asociației pentru anul 2020

  17/02/2020 16. Aprobarea listei de investiții pe anul 2020

  17/02/2020 15. Aprobarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2020

  17/02/2020 14. Aprobarea contului de execuție al bugetului local și al bugetului activităților autofinanțate și venituri proprii pe anul 2019

  05/02/2020 13. Aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Petriș

  05/02/2020 12. Aprobarea Actului Adițional la Contractul de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad ZONA 5 și a Actului Adițional la Contractul nr. 1869/11.12.2017

  05/02/2020 11. Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad, ZONA 5

  17/01/2020 10. Neasumarea responsailității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor lactate, de panificație și fructe, precum și a serviciilor privind derularea măsurilor educațive aferente distribuției de lapte, produse lactate și fructe în școli

  17/01/2020 9. Aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcționare prezentat strict pentru activitățile de colectare și transport al serviciului public de salubrizare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad

  17/01/2020 8. Aprobarea cuantumului cotizației Consiliului Local al comunei Petriș în cadrul Asociației și mandatarea unei persoane care să voteze în numele și pe seama Consiliului Local al comunei Petriș în ședința AGA cuantumul cotizației și bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor pentru anul 2020

  17/01/2020 7. Aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv reviziut, Actul Adițional la Statut și Statutul revizuit al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor

  17/01/2020 6. Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Petriș

  17/01/2020 5. Aprobarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2020

  17/01/2020 4. Aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2020

  17/01/2020 3. Aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Petriș

  13/01/2020 2. Mandatarea ADITPA în vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de persoane, pe raza administrativ-teritorială a ADITPA, avizarea Caietului de sarcini, Regulamentului serviciului public de transport persoane în cadrul ADITPA și aprobarea documentației de delegare a serviciului de atribuire directă CTP Arad

  13/01/2020 1. Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în AGA pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului ADITPA

  13/11/2020 70. Aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între GURASADA, BURJUC, ZAM ȘI PETRIȘ în vederea depunerii unui proiect în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8: Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale, Obiectivul specific 8.2: Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine

  13/11/2020 69. Stabilirea prețului de pornire la licitație pentru vânzare masă lemnoasă pe picior către agenți economici atestați

  13/11/2020 68. Modificarea listei de investiții pe anul 2020

  13/11/2020 67. Desemnarea noului reprezentant legal al comunei Petriș, județul Arad în relația cu AFIR pentru implementarea proiectului ”Modernizare infrastructură rutieră în sat Roșia Nouă, comuna Petriș, județul Arad”, Măsura 1/6B, axa Leader, subMăsura 19.2

  13/11/2020 66. Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Petriș în cadrul consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Sabin Drăgoi Petriș

  13/11/2020 65. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Petriș

  13/11/2020 64. Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 13 noiembrie 2020

  13/11/2020 63. Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 09 noiembrie 2020

  09/11/2020 62. Alegerea viceprimarului

  09/11/2020 61. Organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Petriș

  09/11/2020 60. Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 09 noiembrie 2020

  09/11/2020 59. Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința de constituire a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 29 octombrie 2020

  09/11/2020 58. Alegerea președintelui de ședință

  20/08/2020 57. Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act Adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020 și nr. 3/06.03.2020

  20/08/2020 56. Aprobarea valorii de investiție a proiectului ”Modernizare infrastructură rutieră în sat Roșia Nouă, comuna Petriș, județul Arad! precum și solicitarea unei scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului

  20/08/2020 55. Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 20 august 2020

  20/08/2020 54. Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința extraordinară convocată de îndată din data de 30 iulie 2020

  30/07/2020 53. Rectificarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2020

  30/07/2020 52. Aprobarea plății comisionului bancar pentru încasarea impozitelor și taxelor locale prin Sistemul Național electronic de plată online

  30/07/2020 51. Aprobarea Ordinii de zi a Ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș

  30/07/2020 50. Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 30 iunie 2020

  30/06/2020 49. Aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv revizuit, Actul Adițional la Statul și Statutul reviziut al Asociației de Dezvoltare Comunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad

  30/06/2020 48. Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 30 iunie 2020

  30/06/2020 47. Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 18.05.2020

  30/06/2020 46. Alegerea președintelui de ședință

  18/05/2020 45. Aprobarea implementării proiectului ”Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924

  18/05/2020 44. Stabilirea prețului de pornire la licitație pentru vânzare masă lemnoasă pe picior către agenți economici atestați

  18/05/2020 43. Aprobarea Ordinii de zi a ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 18 mai 2020

  18/05/2020 42. Aprobarea Procesului Verbal al Ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 05 mai 2020

  05/05/2020 41. Aprobarea documentației tehnico-economică pentru investiția ”Construire și dotare cămin cultural în sat Petriș, comuna Petriș, județul Arad”

  05/05/2020 40. Predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului cât și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire și dotare cămin cultural în sat Petriș, comuna Petriș, județul Arad”

  05/05/2020 39. Aprobarea Ordinii de zi a Ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 05 mai 2020

  05/05/2020 38. Aprobarea Procesului Verbal al Ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 29 aprilie 2020

  29/04/2020 37. Stabilirea modului de utilizare a masei lemnoase nevalorificată la licitația organizată de Direcția Silvică Arad

  29/04/2020 36. NUMĂR ANULAT

  29/04/2020 35. Indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale cu rata inflației de 3,8% începând cu 01 ianuarie 2020

  29/04/2020 33. Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data e 04 martie 2020

  29/04/2020 34. Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința Ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 29 aprilie 2020

  04/03/2020 32. Aprobarea dezlipirii a două terenuri situate în extravilan, evidențiate în CF nr 302880 și CF 302389 - UAT Petriș

  04/03/2020 31. Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de trasport public local nr. 750/03.12.2019 - Act Adițional la Contractul 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr 1/20.12.2019 și nr 2/21.01.2020

  04/03/2020 30. Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

  04/03/2020 29. Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru a vota cuantumul cotizației comunei Petriș pentru anul 2020 și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al asociației pentru anul 2020

  04/03/2020 28. Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 04 martie 2020

  04/03/2020 27. Aprobarea Procesului Verbal al Ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 19 februarie 2020

  04/03/2020 26. Alegerea președintelui de ședință

  19/02/2020 25. Aprobarea listei de investiții pe anul 2020

  19/02/2020 24. Aprobarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2020

  19/02/2020 23. Aprobarea contului de execuție al bugetului local și al bugetului activităților autofinanțate și venituri proprii pe anul 2019

  19/02/2020 22. Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 19 februarie 2020

  19/02/2020 21. Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 06 februarie 2020

  06/02/2020 20. Aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Petriș

  06/02/2020 19. Aprobarea Actului Adițional la Contractul de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad ZONA 5 și a Actului Adițional la Contractul nr. 1869/11.12.2017

  06/02/2020 18. Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad, ZONA 5

  06/02/2020 17. Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința Extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 06 februarie 2020

  06/02/2020 16. Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința Ordinară anterioară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 27 ianuarie 2020

  27/01/2020 15. Aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021

  27/01/2020 14. Neasumarea responsailității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor lactate, de panificație și fructe, precum și a serviciilor privind derularea măsurilor educațive aferente distribuției de lapte, produse lactate și fructe în școli

  27/01/2020 13. Aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcționare prezentat strict pentru activitățile de colectare și transport al serviciului public de salubrizare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad

  27/01/2020 12. Aprobarea cuantumului cotizației Consiliului Local al comunei Petriș în cadrul Asociației și mandatarea unei persoane care să voteze în numele și pe seama Consiliului Local al comunei Petriș în ședința AGA cuantumul cotizației și bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor pentru anul 2020

  27/01/2020 11. Aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv reviziut, Actul Adițional la Statut și Statutul revizuit al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor

  27/01/2020 10. Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Petriș

  27/01/2020 9. Aprobarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2020

  27/01/2020 8. Aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2020

  27/01/2020 7. Aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Petriș

  27/01/2020 6. Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința Ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 27 ianuarie 2020

  27/01/2020 5. Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința Extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 13 ianuarie 2020

  13/01/2020 4. Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în AGA pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului ADITPA

  13/01/2020 3. Mandatarea ADITPA în vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de persoane, pe raza administrativ-teritorială a ADITPA, avizarea Caietului de sarcini, Regulamentului serviciului public de transport persoane în cadrul ADITPA și aprobarea documentației de delegare a serviciului de atribuire directă CTP Arad

  13/01/2020 2. Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 13 ianuarie 2020

  13/01/2020 1. Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința Extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 11 decembrie 2019